Krzysztof Trybuś 

 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Trybuś

 

Historyk literatury, badacz polskiego romantyzmu, zajmuje się głównie twórczością Norwida i Mickiewicza, a także problematyką tradycji literackiej i pamięci w poezji współczesnej (m.in. Miłosz, Barańczak). Ukończył polonistykę poznańską, pisząc pracę magisterską o twórczości Stanisława Grochowiaka pod kierunkiem prof. Edwarda Balcerzana. Doktorat nauk humanistycznych uzyskał (1992) na podstawie rozprawy Epopeja w twórczości Cypriana Norwida (promotor – prof. Zofia Trojanowiczowa), W latach 1995-1997 współpracował z Research Support Scheme w Pradze. Podstawę habilitacji (2001) stanowiła monografia Stary poeta. Studia o Norwidzie. Tomem studiów Pamięć romantyzmu (2011) rozwinął badania nad romantycznymi projekcjami „pamięci kulturowej”. Tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych otrzymał w 2012. Wypromował sześciu doktorów i wielu magistrów filologii polskiej, autor ponad stu publikacji naukowych.

Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. dydaktyki (1999-2005), prodziekana ds. współpracy z zagranicą (2005-2012), dyrektora Instytutu (2012-2016). Współzałożyciel i kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską (2005-2012).

Członek redakcji „Pamiętnika Literackiego”, członek rady naukowej czasopisma „Studia Norwidiana”, kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu. Współpracuje stale z  Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, współtwórca międzynarodowego kierunku studiów „Polacy i Niemcy w Europie”. Członek Senatu UAM.

 

e-mail: tryb@amu.edu.pl

konsultacje: wtorek: 15.00-16.00; środa: 14.00-15.00, pokój 205 (Collegium Maius, II piętro)

 

 

Najważniejsze publikacje:

 

1. Książki autorskie


 • Epopeja w twórczości Norwida, Wydaw. Ossolineum, Wrocław 1993.
 • Stary poeta. Studia o Norwidzie, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2000.
 • Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • Zima romantyków. Szkice o literaturze i pamięci, Wydaw. „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2017


2. Książkowe wydania zbiorowe - współredakcja


 • Nie tylko o Norwidzie, tom rozpraw i szkiców wielu autorów, pod red., J. Czarnomorskiej, Z. Przychodniaka, K. Trybusia, Wydaw. PTPN Poznań 1997
 • Na początku wieku. Rozważania o tradycji, pod red., Z. Trojanowiczowej, K. Trybusia. Wydaw. PTPN Poznań 2002.
 • Literatura i język, pod red. K. Meller i K. Trybusia, Wydaw. Studia Polonistyczne, Poznań 2003.
 • O historyczności, pod red. K. Meller i K. Trybusia, Wydaw. Studia Polonistyczne, Poznań 2006.
 • Kresy – dekonstrukcja, pod red. K. Trybusia, J. Kałążnego, R. Okulicz-Kozaryna, Wyd. PTPN, Poznań 2007.
 • Wokół „Pasaży” Waltera Benjamina, pod red. P. Śniedziewskiego, K. Trybusia, M. Wilczyńskiego. Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Obraz Rosji w literaturze polskiej, pod red. J. Fiećki, K. Trybusia, Wyd. PTPN, Poznań 2012.
 • Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, pod red. J. Fiećki, J. Herltha, K. Trybusia, Wydaw. „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2014.
 • Polen und Deutsche in Europa/Polacy i Niemcy w Europie, Hrsg./Red. Michael Düring, Krzysztof Trybuś, Wydaw. Peter Lang, Frankfurt am Main 2014.
 • Jarosław Maciejewski – in memoriam. W 25. rocznicę śmierci, pod red. J. Fiećko, K. Trybuś, Wydaw. „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2014.
 • Studia o Mickiewiczu. W 160. Rocznicę śmierci Poety, pod red. J. Fiećki i Krzysztofa Trybusia, Wydaw. „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2015.
 • Approaches to Walter Benjamin’s „The Arcades Project”, P. Stachura, P. Śniedziewski, K. Trybuś (eds.), Wydaw. Peter Lang, Frankfurt am Main 2017.
 • Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. G. Raubo i K. Trybuś, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2017.

 

3. Artykuły w wydawnictwach zagranicznych (wybór)


 • The Balkans as a necessary hypothesis in reading C. Norwid’s „Quidam”, in: Balkan image of the world. Proceedings of the international scientific workshop held in Skopje on 5-6 December 2005, ed. K. Kulavkowa, Skopje 2006, (publikacja w j. macedońskim).
 • Romantičarski koreni posebnosti u polskoj književnosti, w: Slika drugog u balkanskim i srednjoewropskim knjižewnostima, red. M. Maticki, Belgrad 2006.
 • Mickjevičeva Crna Gora, w: Njegoševi dani, Zbornik radova, Cetinje, 27-29. 06. 2008, red. T. Bečjanović, Nikšić 2009.
 • Benjamin as a Commentator on Norwid, in: Approaches to Walter Benjamin, Paweł Stachura, Piotr Śniedziewski, Krzysztof Trybuś (eds), Wydaw. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2017.
 • Cyprian Norwid wobec swojej współczesności, „Anzeiger für Slavische Philologie”, band XLIV, Graz 2017.

 

 

4. Prace redakcyjne i edytorskie


 • Edycja dramatu (z rękopisu) K. Majeranowskiego: Córka Miecznika, czyli Domy polskie XVII wieku. Dramat historyczny w 5 aktach. w: Dramat i teatr romantyczny, pod red. J. Błońskiego, J. Deglera, J. Popiela, D. Ratajczak, Wrocław 1992, (współredaktor Z. Przychodniak).
 • O losach spuścizny rękopiśmiennej po Maurycym Mochnackim w świetle dokumentów Towarzystwa Literackiego w Paryżu z lat 1835-1838, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” , t. III, Paryż 1996 (tu m.in. edycja dziewiętnastowiecznych rękopisów, współredaktor Z. Przychodniak).